BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN DE GSVH 2023

 

Er zijn aanzienlijke veranderingen doorgevoerd in de Gewestelijke Stendenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSVH). Deze wijzigingen hebben betrekking op wanneer infiltratievoorzieningen verplicht zijn en hoe hun grootte wordt bepaald.

 

We sommen de belangrijkste wijzigingen op voor u:

 

Infiltratievoorziening verplicht bij bouwprojecten:

 

Infiltratievoorzieningen zijn altijd verplicht bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding (behalve wanneer de kadastrale percelen die tot één eigendom behoren, samen kleiner zijn dan 120m², is infiltratie niet vereist).

Verschil tussen oude (2013) en nieuwe (2023) verordening :

2013: < 250m²

2023: <120m²

De grote van de infiltratievoorziening bepalen:

 

De benodigde grootte van de infiltratievoorziening is afhankelijk van  de afwaterende oppervlakte van het terrein.

 

Infiltratievolume en -oppervlakte:

 

  • Het infiltratievolume moet gelijk zijn aan 33l/m² van de afwaterende oppervlakte.
  • De infiltratieoppervlakte moet 8% van de totale afwaterende oppervlakte bedragen.

2013: 25l/m² en 4%

2023: 33l/m² en 8%

 

Berekening van de afwaterende oppervlakte:

 

De totale afwaterende oppervlakte wordt bepaald door de som van verschillende elementen:

 

  1. Oppervlakte verhardingen: Nieuw/heraanleg/uitbreiding (behalve waterdoorlatende verhardingen met een helling <2%).
  2. Dakoppervlakte

 

! Belangrijke uitzondering:

 

Indien een hemelwaterput en/of groendak aanwezig is, kunnen deze afgetrokken worden van de afwaterende oppervlakte:

 

  • Aftrek Hemelwaterput: Als er een nieuwe hemelwaterput wordt aangelegd die aan de vereisten voldoet of als er al een bestaande hemelwaterput is die conform wordt aangesloten, kan de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 30 m² per aangesloten woongelegenheid. Zonder woongelegenheden kan er ook een vermindering van 30 m² worden toegepast. Bij grotere hemelwaterputten en gemotiveerd gebruik van hemelwater kan de afwaterende oppervlakte verder worden verminderd.

 

2013: Aftrek van 60m² indien conforme HWP aanwezig is.

2023: Aftrek 30m² per aangesloten wooneenheid indien conforme HWP aanwezig is.

 

  • Aftrek Groendak: Bij groendaken is aansluiting op een hemelwaterput niet verplicht. Als je toch aansluit op een hemelwaterput en het groendak heeft een bufferend vermogen van minimaal 50 l/m², mag de oppervlakte van het groendak worden gehalveerd bij de berekening van de afwaterende oppervlakte voor de infiltratievoorziening.

2013: Voor de bepaling van de infiltratieoppervlakte worden de dakoppervlakken van groendaken gedeeld door twee.

2023: Voor de bepaling van de infiltratieoppervlakte worden de dakoppervlakken van groendaken die een bufferend vermogen van 50 l/m² hebben gedeeld door twee.

 

De aanleg van de infiltratievoorziening:

 

2013: /

2023:  Volgens de nieuwe GSVH 2023 moet de infiltratievoorziening bovengronds aangelegd worden, tenzij de vergunningsaanvrager gemotiveerd aantoont dat ondergrondse aanleg onvermijdbaar is.

 

Tot op een diepte van 50cm wordt geacht dat de bodem boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand gelegen is. Indien de diepte > 50cm en de afwaterende oppervlakte >1.000m² worden bijkomende proeven gevraagd. 

 

Bovendien moet worden opgemerkt dat de noodoverlaat zich op een diepte van minder dan 30 cm onder het maaiveld bevindt.

 

 

Deel dit bericht op:

Nieuwe GSVH-overstroming